top of page
  • Writer's pictureBring Together Lithuania

Pasaulio lietuvių jaunimas – laukiamas Lietuvoje

Updated: Aug 27, 2019

Antradienis, birželio 18 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su pasaulio lietuvių jaunimo atstovais, pasirinkusiais mūsų šalį vasaros stažuotėms pagal programą „Jungtis Lietuvai“ ("Bring Together Lithuania"), su kuriais kalbėta apie jaunimo galimybes Lietuvoje, tautiškumo, tapatybės, lietuvybės saugojimą užsienyje.
Šie metai paskelbti Pasaulio lietuvių metais, lietuvių vienybė pasaulyje ir darbai Lietuvai visada yra labai svarbūs. Prezidentės teigimu, sveikintinos visos iniciatyvos, kurios suteikia galimybę jaunosios kartos užsienio lietuviams iš arti susipažinti su modernėjančia Lietuva, padeda jiems išlaikyti ryšį su tėvų gimtine, palengvina apsisprendimą sugrįžti.

Pasak šalies vadovės, Lietuvai reikia visų geranoriškų tautiečių, čia norinčių pritaikyti užsienyje įgytas žinias ir patirtį, jų idėjos ir pasiūlymai gali prisidėti stiprinant mūsų valstybę, kuriant jos ateitį. Grįžtantis jaunimas čia mato galimybių realizuotis ir tobulėti pagal profesiją.


Prezidentė pabrėžė, kad jauni, aktyvūs, išsilavinę ir bendruomeniški lietuviai gali ir turi būti šalies tarptautiniai ambasadoriai, skleidžiantys patriotiškumą ir žinias apie Lietuvos pasiekimus, kuriais jie galės įsitikinti, stažuodamiesi inovatyviausiose šalies įmonėse ir organizacijose.


Į šešių savaičių trukmės stažuotę atvyko 17 lietuvių kilmės jaunuolių, kurių dauguma gimė svetur, bet puoselėja lietuvybę, aktyviai dalyvauja užsienio lietuvių bendruomenių veikloje.

Atvykusieji jaunuoliai studijuoja įvairiuose JAV universitetuose biochemiją ir molekulinę biologiją, verslo administravimą, kriminalinę teisę, sociologiją, psichologiją, politikos, kitus mokslus. Stažuotę jie atliks Lietuvos įmonėse pagal savo studijų kryptis.


Programa inicijuojama ir globojama Kazickų šeimos fondo, remiama Lietuvių Fondo, patronažą suteikia Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija.


Šaltinis: Prezidentės spaudos tarnyba


 

EN:

Today, June 18th, the President of Lithuania Dalia Grybauskaite met with young Lithuanians from all around the globe who came to Lithuania with "Bring Together Lithuania" program and will have internships this summer here. Opportunities for young people in Lithuania, patriotism, preservation of Lithuanian identity abroad were discussed during the meeting.


Year 2019 is a year of the Lithuanians of the World, the unity and everyone's work for Lithuania are always extremely important. According to the President, all initiatives that provide opportunities for young Lithuanians from all around the globe to discover modern Lithuania are celebrated, they help to stay connected with the land of their ancestors and make the decision to return easier.


According to the country's leader, Lithuania needs all benevolent citizens who wish to apply their skills and experience acquired abroad, their ideas and proposals can contribute making our nation stronger and building its future. Returning youth see the opportunities in Lithuania to build their careers and to reach for their potential.


President emphasized that young, active, educated and social Lithuanians could be and must be Lithuania's International Ambassadors spreading patriotism and knowledge about Lithuania's accomplishments that they will learn about during their summer internships at the country's most innovative companies and organizations.


Seventeen young men and women of Lithuanian descent, most of whom where born outside of Lithuania but foster their Lithuanian heritage and actively participate in their local Lithuanian communities in their home countries, came for 6 week long internships in Lithuania.


Participating students study biochemistry, microbiology, business administration, criminal law, sociology, psychology, political science and more at various American Universities. Their internships will be at different Lithuanian institutions according to the particular field chosen.


The program is initiated and sponsored by the Kazickas Family Foundation, sponsored by the Lithuanian Foundation, Inc, is under the patronage of Lithuanian National Commission for UNESCO.


Information: Press Service of the President Photos: President of the Republic of Lithuania office/Robertas Dačkus

44 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


white_logo_transparent_background.png
bottom of page